آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی جاوااسکریپت-جلسه پانزدهم

توابع ریاضی The Math object

  Math Properties خصوصیات ثابتی از ریاضی است و همواره یک کار مشخصی را انجام میدهد و ورودی نمی گیرد   که می توان از آن استفاده کرد .

 Math.E                              عدد E رو برمی گردونه.
Math.PI              عدد پی رو برمی گردونه

Math.SQRT2               جذر عدد 2 رو برمی گردونه
Math.SQRT1_2                 جذر عدد1/2 رو برمی گردونه

   Math.LN2                    لگاریتم طبیعی رو تو مبنای دو برمی گردونه
Math.LN10                     لگاریتم طبیعی رو تو مبنای 10 برمی گردونه Math.LOG2E                   لگاریتم مبنای 2 عدد E روبرمی گردونه
Math.LOG10E                لگاریتم مبنای 10 عدد E رو برمی گردونه

 

Math Method ها آیتم هایی هستند که متدی هستند و تفاوتی که با propertieدارند این است که ثابت نیستند و ورودی می گیرند. متد های مختلفی برای math داریم که در ادامه با آنها آشنا می شویم .

 • round(x)

این متد یه عبارت رو میگیره و روندش میکنه .

 • ceill(x)

این متد جزءصحیح بیشتر عدد رو برمیگردونه.مثلا برای 4.2 عدد 5 رو برمی گردونه و برای -4.2 عدد -4 رو برمی گردونه.

 • floor(x)

این متد جزءصحیح کمتر عدد رو برمی گردونه مثلا برای 4.7 عدد 4 رو برمی گردونه و برای -4.1 عدد -5  رو برمیگردونه .

 • trunc(x)

 این متد عد صحیح را برمی گرداند مثلا 4.7 را 4 برمی گرداند و -4.7 را نیز -4 برمی گرداند.

 • sing(x)

این متد علامت عدد را برمی گرداند برای اعداد مثبت عدد 1 و برای اعداد منفی عدد -1 و برای صفر همان صفر را برمی گرداند.

 • pow(x,y)

 این متد دو ورودی می گیرد و به توان می رساند. یعنی X را به توان y می رساند.

 • sqrt(x)

این متد جذر عدد رو برمی گردونه.

 • abs(x)

قدر مطلق عدد رو برمیگردونه. هر عدد بدیم مثبت برمیگردونه.

 • sin()

این متد سینوس یک عدد را برمیگرداند.

    10-Math.cos()

 این متد کسینوس یک عدد را حساب می کند

   11-Math.min() & Math.max()

این متدها اگر یک تعداد عدد ورودی داشته داشته باشند کمترین مقدار و بیشترین مقدار را برمی گردانند.

12– Math.random()

 این متد یک عدد تصادفی بین 0 تا 1 برمی گرداند. البته این عدد همواره کمتر از یک است.

13- Math.log()

لگارینم اعداد رو برمی گرداند

 • در تابع رندوم می توان مشخص کرد که عددی که برمی گرداند در یک بازه عددی باشد.
 • می توان تابع رندوم را به همراه متدهای دیگر هم استفاده کرد.

مثلا برای اینکه یک عدد صحیح بین 0 تا 9 به صورت رندوم برگردانیم به این صورت عمل می کنیم :

Math.floor(Math.random() * 10)

در اینجا خود تابع رندوم یک عدد بین 0 تا 1 می دهد که در 10 ضرب می شود و یک عدد اعشاری می شود و چون قبل از رندوم floor() استفاده شده جزء صحیح پایین عدد را برمی گرداند. حال اگر بخواهیم بین 0 تا 10 یک عدد برگرداند باید ضرب در 11 کنیم یا اینکه تابع را در 10 حساب کنیم و یک واحد به آن اضافه کنیم.

Math.floor(Math.random() * 10) 1 +

تابع زیر کارش اینه که دوتا عدد میگیره و یک عدد مابین دوتا عدد برمی گردونه

function getRndInteger(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max – min) ) + min;
}

مثلا اگر عدد بیشتر را 10 و عدد کمتر را 1 در نظر بگیریم عددی که بر می گرداند بین 10 تا 1 است البته خود 10 نمی تواند باشد. البته من این مورد آخر رو تو عمل متوجه نشدم چون تو w3schoolوقتی من عدد رو 1و10 در نظر می گرفتم 0 رو هم برمی گردوند در حالی که نباید برگردونه!!!

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا