آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی PHP-جلسه ششم

Php Foreach Loop

برای آموزش foreach ابتدا باید درباره آرایه ها تا حدودی شناخت داشته باشیم.

Php Array

آرایه مجموعه ای از متغیرهاست که کنار هم قرار می‌گیرند و به وسیله اندیس به آن دسترسی داریم. مانند نمونه زیر :

<?php
$cars = array(“Volvo”, “BMW”, “Toyota”);
echo “I like ” . $cars[0] . “, ” . $cars[1] . ” and ” . $cars[2] . “.”;
?>

برای اینکه تعداد عناصر آرایه را برگردانیم از تابع count() استفاده می کنیم :

<?php
$cars = array(“Volvo”, “BMW”, “Toyota”);
echo count($cars);
?>

آرایه های اندیسی PHP Indexed Arrays

در این آرایه هر عنصر از آرایه یک اندیس دارد که به وسیله آن اندیس می توان به آن دسترسی پیدا کرد.

<?php
$cars = array(“Volvo”, “BMW”, “Toyota”);
$arrlength = count($cars);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
  echo $cars[$x];
  echo “<br>”;
}
?>

آرایه های انجمنی (Associative Array)

در آرایه های انجمنی به جای اندیس یک محتوای با معنی داریم:

<?php
$age = array(“Peter”=>”35”, “Ben”=>”37”, “Joe”=>”43”);
echo “Peter is ” . $age[‘Peter’] . ” years old.”;
?>

می توانیم به صورت زیر نیز آرایه رو بنویسیم. همانطور که میبینید به جای اندیس از اسامی که معنادار است استفاده شده و به جای اندیسها از اسامی افراد استفاده شده است:

$age[‘Peter’] = “35”;
$age[‘Ben’] = “37”;
$age[‘Joe’] = “43”;

زمانی که از آرایه‌های انجمنی استفاده کنیم می توانیم به جای آرایه انجمنی از foreach استفاده کنیم. حالا باید ببینیم foreach چیکار میکنه.

Foreach

Syntax

foreach ($array as $value) {
  code to be executed;
}

foreach دو مقدار می گیرد اولی آرایه است فرقی هم ندارد چه آرایه ای باشد می تواند اندیسی یا انجمنی باشد. دومین مقدار یک متغیر است که مقدار آرایه در آن ریخته می‌شود. در مثال زیر اسم آرایه color است و متغیر دلخواه همان $value است. مثال زیر یک آرایه اندیسی است :

<?php
$colors = array(“red”, “green”, “blue”, “yellow”);

foreach ($colors as $value) {
  echo “$value <br>”;
}
?>

برای آرایه انجمنی می توان مثال زیر را آورد. در این مثال بخش دوم یعنی متغیر تعریف شده با توجه به آرایه انجمنی تعریف می‌شود.

<?php
$age = array(“Peter”=>”35”, “Ben”=>”37”, “Joe”=>”43”);

foreach($age as $x => $val) {
  echo “$x = $val<br>”;
}
?>

PHP Break and Continue

وقتی بخواهیم از یک جایی به بعد دیگر حلقه ادامه پیدا نکنه از دستور  breakاستفاده می کنیم مثلا در حلقه فرار است از 1 تا 10 چاپ شود ولی ما بخواهیم وقتی به عدد 4 رسید حلقه متوقف شود از break استفاده می کنیم.

<?php
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
  if ($x == 4) {
    break;
  }
  echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

حال اگر بخواهیم فقط 4 را چاپ نکنه و دوباره گام‌های بعدی رو چاپ کنه از continue استفاده می کنیم.

<?php
for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
  if ($x == 4) {
    continue;
  }
  echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

PHP Multidimensional Arrays

آرایه های چندگانه یا دو بعدی آرایه هایی هستند که عناصرشان خود می توانند آرایه باشند به این صورت:

$cars = array (
  array(“Volvo”,22,18),
  array(“BMW”,15,13),
  array(“Saab”,5,2),
  array(“Land Rover”,17,15)
);

برای دسترسی به عناصر این آرایه ها از حلقه for استفاده می‌شود :

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
  echo “<p><b>Row number $row</b></p>”;
  echo “<ul>”;
  for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
    echo “<li>”.$cars[$row][$col].”</li>”;
  }
  echo “</ul>”;
}
?>

  (مرتب سازی آرایه ها)  PHP Sorting Arrays

برای مرتب سازی آرایه ها از توابع زیر استفاده می‌شود:

 ()sort – آرایه ها را به ترتیب صعودی مرتب می کند

 ()rsort – آرایه ها را به ترتیب نزولی مرتب می کند

 ()asort – آرایه های انجمنی را بر اساس مقدار به ترتیب صعودی مرتب می کند

 ()ksort – آرایه های انجمنی را طبق اندیس به ترتیب صعودی مرتب می کند

 ()arsort – آرایه های انجمنی را بر اساس مقدار به ترتیب نزولی مرتب می کند

 ()krsort – آرایه های انجمنی را بر اساس اندیس به ترتیب نزولی مرتب می کند

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا