آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی PHP-جلسه پنجم

PHP if…else…elseif Statements

 

دستورات شرطی برای انجام اقدامات مختلف براساس شرایط مختلف استفاده می‌شود.

در php دستورات شرطی زیر را داریم :

 

  • دستور if : اگر یک شرط درست باشد کدی را اجرا می کند.

Syntax

 

if (condition) {
  code to be executed if condition is true
;
}

 

در کد زیر اگر ساعت کمتر از 20 باشد باید یک پیغام چاپ کند برای همین از دستور if استفاده می کنیم.

 

<?php
$t = date(“H”);

if ($t < “20”) {
  echo “Have a good day!”;
}
?>

  • دستور if…else : در صورت درست بودن یک شرط، کدی را اجرا می‌کند و اگر شرط نادرست بود کد دیگری را اجرا می‌کند.

 

Syntax

 

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
} else {
  code to be executed if condition is false;
}

 

در مثال زیر در صورت صحیح بودن شرط بک پیغام نشان می‌دهد و در غیر اینصورت پیغام دیگری را به کاربر نمایش می‌دهد.

 

<?php
$t = date(“H”);

if ($t < “20”) {
  echo “Have a good day!”;
} else {
  echo “Have a good night!”;
}
?>

  • دستور if…elseif..else : کدهای مختلف را برای بیش از دو شرط اجرا می کند.

Syntax

 

if (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
  code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
  code to be executed if all conditions are false;
}

 

مثال زیر برای زمانی است که بیش از یک شرط داریم :

 

<?php
$t = date(“H”);

if ($t < “10”) {
  echo “Have a good morning!”;
} elseif ($t < “20”) {
  echo “Have a good day!”;
} else {
  echo “Have a good night!”;
}
?>

PHP switch Statement

دستور switch زمانی استفاده می‌شود که شرط‌ها خیلی زیاد باشد و نیاز به if های زیادی باشد. برای جلوگیری از ifهای تو درتو از این دستور استفاده می‌کنیم.

 

Syntax

 

switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
    …
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

 

 

مثال برای دستور switch :

 

<?php
$favcolor = “red”;

switch ($favcolor) {
  case “red”:
    echo “Your favorite color is red!”;
    break;
  case “blue”:
    echo “Your favorite color is blue!”;
    break;
  case “green”:
    echo “Your favorite color is green!”;
    break;
  default:
    echo “Your favorite color is neither red, blue, nor green!”;
}
?>

PHP Loops

برای اینکه یک دستور شرطی بارها و بارها اجرا شود از حلقه ها استفاده می کنیم.

 

در PHP انواع حلقه های زیر را داریم:

 

 while  – تا زمانی که درست باشد حلقه ادامه پیدا کند.

Syntax

 

while (condition is true) {
  code to be executed;
}

مثال برای حلقه while :

 

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
  echo “The number is: $x <br>”;
  $x++;
}
?>

do…while   – یک بار عبارت داخل حلقه بدون در نظر گرفتن شرط اجرا می‌شود سپس تا زمانی که شرط درست باشد حلقه را تکرار می کند.

 

Syntax

 

do {
  code to be executed;
} while (condition is true);

 

 

مثال برای حلقه do…while :

<?php
$x = 1;

do {
  echo “The number is: $x <br>”;
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>

for   – این حلقه به تعداد مشخص تکرار می‌شود

 

Syntax

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed for each iteration;
}

این حلقه سه مقدار می‌گیرد، اولین مقدار متغیر را تعریف می کنه ، دومین مقدار شرط حلقه رو مشخص می کنه و سومین مقدار گام بعدی رو مشخص می‌کند.

<?php
for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
  echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

در این مثال گام افزایشی 10 واحد است. اگر یک واحد یک واحد بود باید $x++ قرار بدهیم.

مانند مثال زیر

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا