آرتا رسانه

آژانس دیجیتال مارکتینگ آرتا رسانه با سالها تجربه کنار شماست

آکادمی آرتا رسانه با دوره های آموزشی رایگان

PHP if…else…elseif Statements

 

دستورات شرطی برای انجام اقدامات مختلف براساس شرایط مختلف استفاده می‌شود.

در php دستورات شرطی زیر را داریم :

 

  • دستور if : اگر یک شرط درست باشد کدی را اجرا می کند.

Syntax

 

if (condition) {
  code to be executed if condition is true
;
}

 

در کد زیر اگر ساعت کمتر از 20 باشد باید یک پیغام چاپ کند برای همین از دستور if استفاده می کنیم.

 

<?php
$t = date(“H”);

if ($t < “20”) {
  echo “Have a good day!”;
}
?>

  • دستور if…else : در صورت درست بودن یک شرط، کدی را اجرا می‌کند و اگر شرط نادرست بود کد دیگری را اجرا می‌کند.

 

Syntax

 

if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
} else {
  code to be executed if condition is false;
}

 

در مثال زیر در صورت صحیح بودن شرط بک پیغام نشان می‌دهد و در غیر اینصورت پیغام دیگری را به کاربر نمایش می‌دهد.

 

<?php
$t = date(“H”);

if ($t < “20”) {
  echo “Have a good day!”;
} else {
  echo “Have a good night!”;
}
?>

  • دستور if…elseif..else : کدهای مختلف را برای بیش از دو شرط اجرا می کند.

Syntax

 

if (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
  code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
  code to be executed if all conditions are false;
}

 

مثال زیر برای زمانی است که بیش از یک شرط داریم :

 

<?php
$t = date(“H”);

if ($t < “10”) {
  echo “Have a good morning!”;
} elseif ($t < “20”) {
  echo “Have a good day!”;
} else {
  echo “Have a good night!”;
}
?>

PHP switch Statement

دستور switch زمانی استفاده می‌شود که شرط‌ها خیلی زیاد باشد و نیاز به if های زیادی باشد. برای جلوگیری از ifهای تو درتو از این دستور استفاده می‌کنیم.

 

Syntax

 

switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
    …
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

 

 

مثال برای دستور switch :

 

<?php
$favcolor = “red”;

switch ($favcolor) {
  case “red”:
    echo “Your favorite color is red!”;
    break;
  case “blue”:
    echo “Your favorite color is blue!”;
    break;
  case “green”:
    echo “Your favorite color is green!”;
    break;
  default:
    echo “Your favorite color is neither red, blue, nor green!”;
}
?>

PHP Loops

برای اینکه یک دستور شرطی بارها و بارها اجرا شود از حلقه ها استفاده می کنیم.

 

در PHP انواع حلقه های زیر را داریم:

 

 while  – تا زمانی که درست باشد حلقه ادامه پیدا کند.

Syntax

 

while (condition is true) {
  code to be executed;
}

مثال برای حلقه while :

 

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
  echo “The number is: $x <br>”;
  $x++;
}
?>

do…while   – یک بار عبارت داخل حلقه بدون در نظر گرفتن شرط اجرا می‌شود سپس تا زمانی که شرط درست باشد حلقه را تکرار می کند.

 

Syntax

 

do {
  code to be executed;
} while (condition is true);

 

 

مثال برای حلقه do…while :

<?php
$x = 1;

do {
  echo “The number is: $x <br>”;
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>

for   – این حلقه به تعداد مشخص تکرار می‌شود

 

Syntax

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed for each iteration;
}

این حلقه سه مقدار می‌گیرد، اولین مقدار متغیر را تعریف می کنه ، دومین مقدار شرط حلقه رو مشخص می کنه و سومین مقدار گام بعدی رو مشخص می‌کند.

<?php
for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
  echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

در این مثال گام افزایشی 10 واحد است. اگر یک واحد یک واحد بود باید $x++ قرار بدهیم.

مانند مثال زیر

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo “The number is: $x <br>”;
}
?>

پیمایش به بالا