آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی PHP-جلسه سوم

کامنت گذاری در php

برای کامنت گذاری در php از // یا # پشت مطلبی که قرار است کامنت شود استفاده می کنیم. برای کامنت چندخطی قبل نوشته */ و بعد از اتمام نوشته /* قرار می دهیم.

برای stringها  یک سری توابع تعریف شده که ادامه بررسی می کنیم :

 • تابع ()strlen تعداد حروف string رو برمی گردونه.

<?php
echo strlen(“Hello world!”); // outputs 12
?>

 • تابع str-word-count() تعداد کلمات رو برمی گردونه.

<?php
echo str_word_count(“Hello world!”); // outputs 2
?>

 • تابع strrev() مقدار را برعکس می کند.

<?php
echo strrev(“Hello world!”); // outputs !dlrow olleH
?>

 • تابع strops() جایگاه کلمه رو برمی گردونه و دوتا مقدار می گیره ، تو اولی کل رشته رو می گیره و تو دومی کلمه ای که قراره جایگاهش مشخص بشه.

<?php
echo strpos(“Hello world!”, “world”); // outputs 6
?>

 • تابع str-replace() یکی از کاربردی ترین تابع ها در رشته هاست . این تابع سه مقدار می گیرد. کلمه ای که قرار است تغییر کند ، کلمه ای که قرار است به جای کلمه قبلی جایگزین کند و کل رشته که قرار است روی آن تغیرات ایجاد شود. این تابع برای نوشتن صحیح url که در سئو خیلی مهم است کاربرد دارد مثلا به جای فواصل بین کلمات خط تیره می گذارد. در حالت عادی%20 قرار می گیرد که url خوبی نیست.

<?php
echo str_replace(“world”, “Dolly”, “Hello world!”); // outputs Hello Dolly!
?>

برای Number ها نیز یک سری توابع داریم که در ادامه بررسی خواهیم کرد:

 • تابع is_int() ، این تابع مشخص میکنه که عدد integer هست یا نه ، اوصولا برای نمایش نتیجه اجرای برنامه از تابع var_dump() به جای echo استفاده می کنیم این تابع علاوه بر نتیجه متغیر نوع آن را هم مشخص میکند در حالی که اگر از echo استفاده کنیم در صورتی که جواب false باشد هیچ چیزی نمایش نمی دهد.

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_int($x));=> bool(true)

$x = 59.85;
var_dump(is_int($x));=> bool(false)
?>

اگر بخواهیم با echo  نتیجه را برگردانیم:

 

<?php
$x = 5985;
echo is_int($x);=> 1

$x = 59.85;
echo is_int($x);=>
?>

 • تابع is_finite و is_infinite به ترتیب برای اعداد متناهی و نامتناهی که همان بی نهایت است استفاده می شوند.

<?php
$x = 1.9e411;
echo is_infinite($x);=> 1
?>

<?php

$x = 2;

echo is_finite($x);=> 1
?>

در این مثال یک عدد بسیار بزرگ را به عنوان متغیر تعریف کرده که اگر از تابع is_infinit استفاده کنیم نتیجه 1 یعنی true را برمی گرداند و برای اعداد کوچک هم is_finite همان نتیجه را برمی گرداند .

 • تابع is_float هم اعشاری بودن اعداد رو مشخص می کنه .
 • تابع is_NAN نشان می دهد که خروجی عدد نیست و مثلا بینهایت هست.
 • تابع is_numeric()، این تابع می تواند برای تعیین عددی بودن متغیر استفاده شود اگر متغیر یک عدد یا یک رشته ی عددی باشد نتیجه تابع true است در غیر این صورت false است.

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_numeric($x));=> bool(true)

$x = “5985”;
var_dump(is_numeric($x));=> bool(true)

$x = “59.85” + 100;
var_dump(is_numeric($x));=> bool(true)

$x = “Hello”;
var_dump(is_numeric($x));=> bool(false)
?>

 • تابع cast() برای تبدیل نوع اعداد به کار میره مثلا اگر بخواهیم اعشاری رو به عدد صحیح تبدیل کنیم از این تابع استفاده می کنیم.

<?php
// Cast float to int
$x = 23465.768;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;

echo “<br>”;

// Cast string to int
$x = “23465.768”;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;
?>

کافیه پشت عدد int بنویسیم تا به int تبدیل بشه.

Php Math

در این قسمت برخی از توابع کاربردی مربوط به ریاضی را معرفی می کنیم:

 • تابع pi()عدد 3.14 رو برمی گردونه.

<?php
echo(pi()); // returns 3.1415926535898
?>

 • تابع min() و max()، به ترتیب از بین مجموعه ای از اعداد کوچک ترین عدد و بزرگ ترین عدد را برمی گرداند.

<?php
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200));  // returns -200
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200));  // returns 150
?>

 • تابع abs() قدر مطلق عدد رو برمی گرداند.

<?php
echo(abs(-6.7));  // returns 6.7
?>

 • تابع sqrt() جذر عدد رو برمی گرداند.

<?php
echo(sqrt(64));  // returns 8
?>

 • تابع round() عدد رو روند می کند.

<?php
echo(round(0.60));  // returns 1
echo(round(0.49));  // returns 0
?>

 • تابع random() یک عدد دلخواه برمی گرداند.

<?php
echo(rand());=>200
?>

می توانیم برای این عدد تصادفی محدوده مشخص کنیم :

<?php
echo(rand(10, 100));=>80
?>

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا