توابع یا function

توابع برای خلاصه نویسی استفاده می شوند و زمانی که برنامه نویسی یک عملیاتی را قرار است بارها در بخش های مختلف برنامه اجرا کند بهتر است برای جلوگیری از کد نویسی زیاد و اتلاف وقت یک تابع بنویسد و بارها از آن استفاده کند . توابع یک نام دارند که با استفاده از آن نام در هر جای برنامه میشود آن را فراخوانی کرد .

ارسال نظر غیر فعال شده