آرتا رسانه

50 مثال کاربردی پایتون

قصد داریم در این مطلب شما را با 50 مثال کاربردی پایتون همراه با کد کامل و شرح کامل آن ها آشنا کرده و آن ها را به شما آموزش دهیم.

 جهت تهیه دوره آموزش برنامه نویسی پایتون می توانید همین الان اقدام کنید.

50 مثال کاربردی پایتون با کد کامل و شرح کامل آن‌ها

لطفاً توجه داشته باشید که برای اجرای این کدها، شما نیاز به نصب پایتون و داشتن محیط توسعه (IDE) مناسب خواهید داشت.

1. نمایش پیام سلام:

python print("سلام!")

ین کد پیام “سلام!” را در خروجی نمایش می‌دهد.

2. ورود و نمایش اعداد:

python num1 = int(input("لطفاً عدد اول را وارد کنید: ")) num2 = int(input("لطفاً عدد دوم را وارد کنید: ")) sum = num1 + num2 print("جمع دو عدد وارد شده: ", sum)

این کد دو عدد را از کاربر دریافت کرده و جمع آن‌ها را در خروجی نمایش می‌دهد.

3. محاسبه میانگین لیست:

python numbers = [5, 2, 9, 10, 7] total = sum(numbers) average = total / len(numbers) print("میانگین لیست اعداد: ", average)

این کد میانگین یک لیست از اعداد را محاسبه و در خروجی نمایش می‌دهد.

4. تعیین بزرگترین عدد:

python numbers = [17, 42, 8, 99, 24] max_number = max(numbers) print("بزرگترین عدد: ", max_number)

این کد بزرگترین عدد را در یک لیست اعداد پیدا کرده و آن را در خروجی نمایش می‌دهد.

5. تبدیل درجه سلسیوس به فارنهایت:

python celsius = float(input("دما به درجه سلسیوس را وارد کنید: ")) fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32 print("دما به درجه فارنهایت: ", fahrenheit)

این کد دمای ورودی به درجه سلسیوس را به فارنهایت تبدیل کرده و آن را در خروجی نمایش می‌دهد.

6. حل معادله درجه دو:

python import math a = float(input("ضریب a را وارد کنید: ")) b = float(input("ضریب b را وارد کنید: ")) c = float(input("ضریب c را وارد کنید: ")) delta = b**2 - 4*a*c if delta > 0: x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a) x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a) print("ریشه‌های واقعی معادله: ", x1, " و ", x2) elif delta == 0: x = -b / (2*a) print("ریشه تکراری معادله: ", x) else: print("معادله ریشه حقیقی ندارد.")

این کد معادله درجه دو را حل کرده و ریشه‌های آن را در صورت وجود در خروجی نمایش می‌دهد.

7. اعتبارسنجی رمز عبور:

python password = input("لطفاً رمز عبور را وارد کنید: ") if len(password) >= 8: print("رمز عبور قوی است!") else: print("رمز عبور ضعیف است!")

این کد رمز عبور ورودی را بررسی می‌کند و در صورتی که طول آن حداقل ۸ کاراکتر باشد، رمز قوی و در غیر این صورت رمز ضعیف است را در خروجی نمایش می‌دهد.

8. چاپ اعداد فرد:

python start = int(input("لطفاً شروع بازه را وارد کنید: ")) end = int(input("لطفاً پایان بازه را وارد کنید: ")) for num in range(start, end+1): if num % 2 != 0: print(num)

این کد اعداد فرد بین یک بازه را در خروجی نمایش می‌دهد.

9. تعداد حروف و اعداد در رشته:

python string = input("لطفاً یک رشته وارد کنید: ") letter_count = 0 digit_count = 0 for char in string: if char.isalpha(): letter_count += 1 elif char.isdigit(): digit_count += 1 print("تعداد حروف: ", letter_count) print("تعداد اعداد: ", digit_count)

این کد تعداد حروف و اعداد در یک رشته را محاسبه و در خروجی نمایش می‌دهد.

10. بررسی عدد اول:

python number = int(input("لطفاً عددی وارد کنید: ")) if number > 1: for i in range(2, number): if (number % i) == 0: print(number, "عدد اول نیست.") break else: print(number, "عدد اول است.") else: print(number, "عدد اول نیست.")

این کد عدد ورودی را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند که آیا عدد اول است یا خیر و نتیجه را در خروجی نمایش می‌دهد.

11. حل مسأله جمع اعداد طبیعی:

ython n = int(input("لطفاً یک عدد طبیعی وارد کنید: ")) sum = 0 for i in range(1, n+1): sum += i print("جمع اعداد طبیعی تا عدد وارد شده: ", sum)

این کد جمع اعداد طبیعی تا یک عدد ورودی را محاسبه و در خروجی نمایش می‌دهد.

12. تبدیل ساعت به ثانیه:

python hours = int(input("لطفاً تعداد ساعات را وارد کنید: ")) minutes = int(input("لطفاً تعداد دقیقه‌ها را وارد کنید: ")) seconds = int(input("لطفاً تعداد ثانیه‌ها را وارد کنید: ")) total_seconds = (hours * 3600) + (minutes * 60) + seconds print("معادل زمان وارد شده به ثانیه: ", total_seconds)

این کد زمان ورودی به فرمت ساعت، دقیقه و ثانیه را به ثانیه تبدیل کرده و در خروجی نمایش می‌دهد.

13. تعویض دو متغیر:

python a = 5 b = 10 print("مقدار قبلی a: ", a) print("مقدار قبلی b: ", b) # تعویض مقادیر temp = a a = b b = temp print("مقدار جدید a: ", a) print("مقدار جدید b: ", b)

این کد دو متغیر a و b را تعویض می‌کند و مقادیر جدید را در خروجی نمایش می‌دهد.

14. چاپ الگوی ستاره‌ای:

python rows = int(input("لطفاً تعداد ردیف‌ها را وارد کنید: ")) for i in range(1, rows+1): print('*' * i)

این کد الگوی ستاره‌ای را با تعداد ردیف‌های ورودی در خروجی نمایش می‌دهد.

15. بررسی اعداد فیبوناچی:

python n = int(input("لطفاً تعداد اعداد فیبوناچی مورد نظر را وارد کنید: ")) fibonacci = [0, 1] if n > 2: for i in range(2, n): next_number = fibonacci[i-1] + fibonacci[i-2] fibonacci.append(next_number) print("اعداد فیبوناچی: ", fibonacci)

این کد اعداد فیبوناچی تا یک تعداد ورودی را محاسبه و در خروجی نمایش می‌دهد.

16. محاسبه فاکتوریل:

python def factorial(n): if n == 0: return 1 else: return n * factorial(n-1) num = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) result = factorial(num) print("فاکتوریل عدد وارد شده: ", result)

این کد فاکتوریل یک عدد ورودی را محاسبه و در خروجی نمایش می‌دهد.

17. بررسی وجود عنصر در لیست:

python numbers = [10, 20, 30, 40, 50] target = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) if target in numbers: print("عدد وارد شده در لیست وجود دارد.") else: print("عدد وارد شده در لیست وجود ندارد.")

این کد بررسی می‌کند که آیا عدد ورودی در یک لیست وجود دارد یا خیر و نتیجه را در خروجی نمایش می‌دهد.

18. تبدیل عدد صحیح به رشته:

python number = 42 number_str = str(number) print("عدد به صورت رشته: ", number_str)

این کد یک عدد صحیح را به صورت رشته تبدیل کرده و آن را در خروجی نمایش می‌دهد.

19. اعتبارسنجی ورودی عددی:

python while True: try: num = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) break except ValueError: print("ورودی باید یک عدد صحیح باشد. لطفاً مجدداً تلاش کنید.") print("عدد وارد شده: ", num)

این کد یک عدد ورودی را از کاربر دریافت می‌کند و اعتبارسنجی می‌کند که ورودی یک عدد صحیح باشد. در صورت ورود ورودی نامعتبر، پیامی نمایش داده می‌شود و کاربر مجدداً خواستار ورود عدد می‌شود.

20. تولید عدد تصادفی:

python import random random_number = random.randint(1, 100) print("عدد تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰: ", random_number)

این کد یک عدد تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰ تولید کرده و آن را در خروجی نمایش می‌دهد.

21. جمع اعداد فرد و زوج:

python numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] odd_sum = 0 even_sum = 0 for num in numbers: if num % 2 == 0: even_sum += num else: odd_sum += num print("جمع اعداد زوج: ", even_sum) print("جمع اعداد فرد: ", odd_sum)

22. تبدیل کیلومتر به مایل:

python kilometers = float(input("لطفاً مقدار کیلومتر را وارد کنید: ")) miles = kilometers * 0.621371 print("مقدار معادل در مایل: ", miles)

23. تولید لیست اعداد طبیعی:

python n = int(input("لطفاً تعداد اعداد طبیعی را وارد کنید: ")) natural_numbers = list(range(1, n+1)) print("لیست اعداد طبیعی: ", natural_numbers)

24. محاسبه مجموع اعداد لیست:

python numbers = [10, 20, 30, 40, 50] total = sum(numbers) print("مجموع اعداد لیست: ", total)

25. مرتب سازی لیست به صورت صعودی:

python numbers = [5, 2, 8, 1, 9] numbers.sort() print("لیست مرتب شده به صورت صعودی: ", numbers)

26. بررسی اول بودن یک عدد:

python number = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) if number > 1: for i in range(2, int(number/2) + 1): if (number % i) == 0: print(number, "عدد اول نیست.") break else: print(number, "عدد اول است.") else: print(number, "عدد اول نیست.")

27. حذف عناصر تکراری از لیست:

python numbers = [2, 5, 8, 2, 10, 5, 2, 1, 8] unique_numbers = list(set(numbers)) print("لیست بدون عناصر تکراری: ", unique_numbers)

28. تعداد کاراکترها در رشته:

python string = input("لطفاً یک رشته وارد کنید: ") char_count = len(string) print("تعداد کاراکترها: ", char_count)

29. تشخیص عدد مثبت، منفی یا صفر:

python number = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) if number > 0: print("عدد مثبت است.") elif number < 0: print("عدد منفی است.") else: print("عدد صفر است.")

30. حذف عنصر از لیست:

python numbers = [10, 20, 30, 40, 50] print("لیست قبلی: ", numbers) element = int(input("لطفاً یک عنصر را وارد کنید: ")) if element in numbers: numbers.remove(element) print("لیست جدید: ", numbers) else: print("عنصر وارد شده در لیست وجود ندارد.")

31. تعداد اعداد مثبت و منفی در لیست:

python numbers = [-2, 5, 0, -10, 7, -3, 0, 8] positive_count = 0 negative_count = 0 for num in numbers: if num > 0: positive_count += 1 elif num < 0: negative_count += 1 print("تعداد اعداد مثبت: ", positive_count) print("تعداد اعداد منفی: ", negative_count)

32. بررسی مضرب بودن یک عدد:

python number = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) if number % 5 == 0: print(number, "مضرب ۵ است.") else: print(number, "مضرب ۵ نیست.")

33. محاسبه میانه لیست اعداد:

python numbers = [12, 6, 9, 20, 15] numbers.sort() n = len(numbers) median = 0 if n % 2 == 0: median = (numbers[n//2 - 1] + numbers[n//2]) / 2 else: median = numbers[n//2] print("میانه لیست: ", median)

34. تعویض مقادیر دو متغیر بدون استفاده از متغیر سوم:

python a = 5 b = 10 print("مقدار قبلی a: ", a) print("مقدار قبلی b: ", b) a, b = b, a print("مقدار جدید a: ", a) print("مقدار جدید b: ", b)

35. چاپ اعداد اول تا یک عدد مشخص:

python n = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")) for num in range(2, n+1): is_prime =

 امیدوارم  مثال‌های کاربردی python  برای شما مفید و مثمر ثمر باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا