آرتا رسانه

IUniswapV2Factory smartcontract

بررسی قراردادهوشمند IUniswapV2Factory

این کد یک رابط (interface) با نام IUniswapV2Factory برای کنترل کارکرد کارخانه UniswapV2 مربوط به تبادل غیرمتمرکز Uniswap است. Uniswap یک پلتفرم تبادل دیجیتالی است که بر روی بلاک‌چین Ethereum کار می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد تا توکن‌های خود را با دیگر توکن‌ها یا ETH مبادله کنند.

این رابط دارای متدها و ویژگی‌هایی است که به کاربران اجازه می‌دهد با کارخانه UniswapV2 ارتباط برقرار کنند و عملیات‌های مختلفی از جمله ایجاد جفت‌های تبادل (pairs)، تنظیم واجدات هزینه (fee) و تنظیم کننده‌ی هزینه (fee setter) را انجام دهند. این متدها شامل موارد زیر می‌شود:

 • event PairCreated: یک رویداد که زمانی که یک جفت تبادل جدید ایجاد می‌شود، ایجاد می‌شود و اطلاعات مربوط به توکن‌های متعلقه و جفت تبادل می‌دهد.
 • feeTo و feeToSetter: توابع getter که آدرس مقصد هزینه و تنظیم کننده هزینه را برمی‌گردانند.
 • getPair: با استفاده از دو آدرس توکن، آدرس جفت تبادل مربوطه را برمی‌گرداند.
 • allPairs و allPairsLength: توابع getter که همه جفت‌های تبادل و طول لیست جفت‌های تبادل را برمی‌گردانند.
 • createPair: ایجاد یک جفت تبادل جدید با استفاده از دو آدرس توکن داده شده.
 • setFeeTo و setFeeToSetter: تنظیم مقصد هزینه و تنظیم کننده هزینه.
				
					interface IUniswapV2Factory {
  event PairCreated(address indexed token0, address indexed token1, address pair, uint);

  function feeTo() external view returns (address);
  function feeToSetter() external view returns (address);

  function getPair(address tokenA, address tokenB) external view returns (address pair);
  function allPairs(uint) external view returns (address pair);
  function allPairsLength() external view returns (uint);

  function createPair(address tokenA, address tokenB) external returns (address pair);

  function setFeeTo(address) external;
  function setFeeToSetter(address) external;
}

				
			

این رابط برای تعامل با کارخانه UniswapV2 برنامه‌هایی که می‌خواهند از Uniswap برای مبادله توکن‌ها استفاده کنند، بسیار مفید است.

این کد یک رابط (interface) با نام IUniswapV2Pair برای کنترل عملیات مربوط به جفت‌های تبادل (pairs) در پروتکل UniswapV2 مربوط به تبادل غیرمتمرکز Uniswap است. این رابط شامل متدها و ویژگی‌هایی است که به کاربران اجازه می‌دهد با جفت‌های تبادل UniswapV2 ارتباط برقرار کنند و عملیات‌های مختلفی از جمله ایجاد جفت تبادل، مدیریت موجودی، تایید تراکنش‌ها و مبادله توکن‌ها را انجام دهند.

متدها و ویژگی‌های این رابط شامل موارد زیر می‌شود:

 • Events: Approval و Transfer برای نمایش وقوع رخدادهای تأیید و انتقال توکن‌ها.
 • Functions: برای دریافت اطلاعات مربوط به نام، نماد، تعداد اعشار و کل موجودی توکن، اعتبارها و انجام عملیات مختلف مانند اعتباردهی، انتقال و مبادله توکن‌ها.
 • Events: برای نمایش وقوع رخدادهای Mint، Burn، Swap و Sync که مربوط به عملیات مختلفی از جمله تولید توکن، سوخت توکن، مبادله و همگام‌سازی جفت تبادل هستند.
 • Functions: برای دریافت اطلاعات مربوط به حداقل مایعیت، کارخانه، توکن‌های متعلقه، موجودی‌ها، قیمت‌های آخرین توکن‌ها و سایر اطلاعات مربوطه.

این رابط از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد با جفت‌های تبادل UniswapV2 در برنامه‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و عملیات‌های مورد نیاز را انجام دهند.

				
					
interface IUniswapV2Pair {
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value);
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value);

  function name() external pure returns (string memory);
  function symbol() external pure returns (string memory);
  function decimals() external pure returns (uint8);
  function totalSupply() external view returns (uint);
  function balanceOf(address owner) external view returns (uint);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint);

  function approve(address spender, uint value) external returns (bool);
  function transfer(address to, uint value) external returns (bool);
  function transferFrom(address from, address to, uint value) external returns (bool);

  function DOMAIN_SEPARATOR() external view returns (bytes32);
  function PERMIT_TYPEHASH() external pure returns (bytes32);
  function nonces(address owner) external view returns (uint);

  function permit(address owner, address spender, uint value, uint deadline, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) external;

  event Mint(address indexed sender, uint amount0, uint amount1);
  event Burn(address indexed sender, uint amount0, uint amount1, address indexed to);
  event Swap(
    address indexed sender,
    uint amount0In,
    uint amount1In,
    uint amount0Out,
    uint amount1Out,
    address indexed to
  );
  event Sync(uint112 reserve0, uint112 reserve1);

  function MINIMUM_LIQUIDITY() external pure returns (uint);
  function factory() external view returns (address);
  function token0() external view returns (address);
  function token1() external view returns (address);
  function getReserves() external view returns (uint112 reserve0, uint112 reserve1, uint32 blockTimestampLast);
  function price0CumulativeLast() external view returns (uint);
  function price1CumulativeLast() external view returns (uint);
  function kLast() external view returns (uint);

  function mint(address to) external returns (uint liquidity);
  function burn(address to) external returns (uint amount0, uint amount1);
  function swap(uint amount0Out, uint amount1Out, address to, bytes calldata data) external;
  function skim(address to) external;
  function sync() external;

  function initialize(address, address) external;
}

				
			

این کد یک رابط (interface) با نام IUniswapV2Router01 را تعریف می‌کند که جهت ارتباط با روتر UniswapV2 استفاده می‌شود. این رابط شامل متدهایی است که اجازه می‌دهد عملیات مختلفی از جمله افزودن و حذف لیکوئیدیتی، مبادله توکن‌ها و اتریوم (ETH)، و انجام عملیات‌های مختلف با استفاده از پروتکل UniswapV2 را انجام دهید.

متدها و ویژگی‌های این رابط شامل موارد زیر می‌شود:

– Functions: برای دریافت آدرس کارخانه و WETH (توکن اتریوم wrapped)، افزودن و حذف لیکوئیدیتی، مبادله توکن‌ها و اتریوم (ETH) با اجازه و بدون اجازه، و همچنین متدهای محاسبه‌ی قیمت و مقدار توکن‌ها و اتریوم مربوط به عملیات مبادله.
– Events: برای نمایش وقوع رخدادهای مختلفی از جمله تأیید تراکنش‌ها، انتقال توکن‌ها و مبادله توکن‌ها و اتریوم.

این رابط به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا با روتر UniswapV2 در برنامه‌های خود ارتباط برقرار کرده و عملیات‌های لازم را برای مبادله توکن‌ها و اتریوم انجام دهند.

				
					
interface IUniswapV2Router01 {
  function factory() external pure returns (address);
  function WETH() external pure returns (address);

  function addLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint amountADesired,
    uint amountBDesired,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB, uint liquidity);
  function addLiquidityETH(
    address token,
    uint amountTokenDesired,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable returns (uint amountToken, uint amountETH, uint liquidity);
  function removeLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETH(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function removeLiquidityWithPermit(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETHWithPermit(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function swapExactTokensForTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactTokens(
    uint amountOut,
    uint amountInMax,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactETHForTokens(uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactETH(uint amountOut, uint amountInMax, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactTokensForETH(uint amountIn, uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapETHForExactTokens(uint amountOut, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);

  function quote(uint amountA, uint reserveA, uint reserveB) external pure returns (uint amountB);
  function getAmountOut(uint amountIn, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountOut);
  function getAmountIn(uint amountOut, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountIn);
  function getAmountsOut(uint amountIn, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
  function getAmountsIn(uint amountOut, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
}

				
			

این کد یک رابط (interface) با نام IUniswapV2Router02 را تعریف می‌کند که از IUniswapV2Router01 به ارث می‌برد و به آن متدهای جدیدی را اضافه می‌کند. این رابط معمولاً برای ارتباط با روتر UniswapV2 و انجام عملیات‌های مختلف مبادله و مدیریت لیکوئیدیتی استفاده می‌شود.

متدهای جدید اضافه شده به این رابط شامل موارد زیر می‌شود:

– removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens: برای حذف لیکوئیدیتی با پشتیبانی از توکن‌هایی که هزینه تراکنش در آن‌ها محاسبه می‌شود، استفاده می‌شود.
– removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens: برای حذف لیکوئیدیتی با پشتیبانی از توکن‌هایی که هزینه تراکنش در آن‌ها محاسبه می‌شود و با استفاده از مجوز، استفاده می‌شود.
– swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens: برای مبادله دقیق توکن‌ها با پشتیبانی از توکن‌هایی که هزینه تراکنش در آن‌ها محاسبه می‌شود، استفاده می‌شود.
– swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens: برای مبادله دقیق اتریوم به توکن‌ها با پشتیبانی از توکن‌هایی که هزینه تراکنش در آن‌ها محاسبه می‌شود، استفاده می‌شود.
– swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens: برای مبادله دقیق توکن‌ها به اتریوم با پشتیبانی از توکن‌هایی که هزینه تراکنش در آن‌ها محاسبه می‌شود، استفاده می‌شود.

این رابط به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا با استفاده از این متدها عملیات‌های مختلفی از جمله مبادله توکن‌ها و اتریوم و مدیریت لیکوئیدیتی را با پشتیبانی از هزینه تراکنش در توکن‌ها انجام دهند.

				
					
interface IUniswapV2Router02 is IUniswapV2Router01 {
  function removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountETH);
  function removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountETH);

  function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
  function swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable;
  function swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
}

				
			

این کد یک رابط (interface) با نام IzData را تعریف می‌کند که اطلاعات ثابتی را برای یک قرارداد هوشمند مشخص می‌کند. این رابط شامل توابعی است که آدرس‌های مرتبط با توکن‌ها و روترهای مختلف را برمی‌گردانند.

متدهای این رابط شامل موارد زیر می‌شود:

– WETH: برمی‌گرداند آدرس توکن Wrapped Ether (WETH).
– PancakeRouterV2: برمی‌گرداند آدرس روتر PancakeSwap V2.
– zContract: برمی‌گرداند آدرس قرارداد هوشمند zContract.
– USDT: برمی‌گرداند آدرس توکن USDT.
– USDC: برمی‌گرداند آدرس توکن USDC.
– DAI: برمی‌گرداند آدرس توکن DAI.

این رابط معمولاً برای اطلاعات ثابت و مورد نیاز در یک سیستم استفاده می‌شود، به‌طوری‌که سایر قراردادها و بخش‌های سیستم بتوانند به آسانی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و از آنها استفاده کنند.

				
					interface IzData {
  function WETH() external pure returns (address);
  function PancakeRouterV2() external pure returns (address);
  function zContract() external pure returns (address);
  function USDT() external pure returns (address);
  function USDC() external pure returns (address);
  function DAI() external pure returns (address);
}
				
			

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا