آرتا رسانه

ساخت بلاکچین خصوصی در اتریوم

برای ساخت بلاکچین خصوصی میخواهیم با دستورات geth ( go ethereum ) d یک بلاکچین با اولین نود بسازیم

برای این کار باید geth را نصب نمایید

این ویديو آموزش برنامه نویسی بلاکچین به شما این مورد را کامل آموزش میدهد

و کد های زیر در این ویديو استفاده شده است {
 "config": {
    "chainId": 4568,
    "homesteadBlock": 0,
    "eip150Block": 0,
    "eip155Block": 0,
    "eip158Block": 0
  },
 "alloc"   : {},
 "difficulty" : "400",
 "extraData" : "",
 "gasLimit"  : "15000000",
 "parentHash" : "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
 "timestamp" : "0x00"
}
 
 
 geth --datadir . init genesis.json
 
 geth --datadir . account new

 geth --datadir . account new


 geth --allow-insecure-unlock --datadir . --keystore keystore --networkid 4568 --http --http.corsdomain "*" --http.port 8502 --http.api personal,eth,net,web3,txpool,miner --mine --miner.etherbase=
 ///////////////////////
 
 new terminal
 geth attach \\.\pipe\geth.ipc eth.accounts
 
 eth.getBalance(eth.coinbase)
 
 miner.start()
 
 miner.stop()
 
 eth.getBalance(eth.coinbase)
 
 personal.unlockAccount(eth.coinbase)
 
 eth.sendTransaction({to: eth.accounts[1], from: eth.accounts[0], value: 100})
 
 eth.getBalance(eth.accounts[1])
 
 miner.start()
 
 miner.stop()
 
 eth.getBalance(eth.accounts[1])
 


آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا